PROJELER
Proje Adı ÇAYYOLU II PROJESİ
Fotoğraflar
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
 • ÇAYYOLU II PROJESİ
Proje Kapsamı Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) tarafından gerçekleştirilen "Çayyolu-II Dodurga Uydukent Projesi" Güneybatı Ankara Çevre Düzeni Nazım İmar Planı kapsamı içinde bulunmaktadır.

Proje kapsamında dubleks ve çokkatlı konut, merkezi iş alanları, ticaret merkezleri, sosyal-kültürel tesisler, sağlık, iletişim, resmi yönetim birimleri, eğitim ve spor tesisleri, dini tesisler yer almaktadır.

Ayrıca, güneybatı bölgesinde 85.000 m² bağ bahçe nizamındaki alan proje, sınırları içine alınmıştır.

TÜRKKONUT, yürütmekte olduğu Çayyolu-II Uydukent Projesinde çağa uygun en ileri teknolojiyi uygulamıştır. Bundan sonraki proje uygulamalarında da aynı hassasiyeti gösterme azmi ve kararlılığı içinde olacaktır.

54 kooperatifin yer aldığı Çayyolu-II Uydukent Projesi kapsamında bulunan 1952 çokkatlı, 1373 dubleks olmak üzere toplam 3325 konutun 2006 yılı içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiş ve yapı kullanma izin belgeleri alınarak iskana açılmıştır.

GENEL ALTYAPI ÇALISMALARI:
YOL:
Uydukent Projesinin doğu sınırında bulunan 12D 22 yolunun açım çalışmaları 2004 yılında bitiriImiş ve bu yol boyunca döşenen su borusu ile mevcut deponun beslenmesi sağlanmıştı.

Adıgeçen yolun projesine uygun bir şekilde tamamlanması için temel, alt temel, bordür, tretuvar, beton ve asfalt kaplama, aydınlatma, istinat duvarları gibi imalatlar 2005 yılında bitirilmiştir. Aynı güzergâhın eğimi düşük olan kesiminde ise 900 mt uzunluğunda bir sağlıklı yaşam yürüyüş parkuru düzenlenmiş, yol boyunca boylu fidanlar dikilmiştir. Daha önceki yıllarda bitirilmiş olan yürüyüş parkuru ile birlikte toplam 1750 mt uzunluğundaki koşu ve yürüyüş yolları bölgede yaşayan ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur.

Proje dahilindeki beton yolların üzerine dökülen 5 cm. kalınlığındaki asfalt aşınma tabakasının yanı sıra Uydukent ile Uludağ Lokantası arasındaki yaklaşık 4,5 km. uzunluğundaki yolun asfalt kaplama işlerinin ilgili kuruluşça yapılması sağlanmış ve bu kapsamda toplam 24.000 ton beton asfalt dökülmüştür. Ayrıca, yine ilgili kuruluşça bölge dahilindeki yolların trafik şerit çizgileri tamamlanmıştır. Yine, kanal bacalarının asfalt seviyesine yükseltilmesi işi de yine ilgili kuruluşça yerine getirilmiştir.

Bölge dahilinde Merkez Birliğimizce inşa edilen yolların 12 mt. ve üstünde genişliğe sahip olanlar Büyükşehir Belediyesince, altında olanlar ise Yenimahalle Belediyesince kabulüne ilişkin işlemler tamamlanmış ve sözkonusu yolların ilgili Belediyelere devri sağlanmıştır.

Merkez Birliğimiz girişimleri sonucu yol açım çalışmalarına başlanılan Ahlatlıbel-İncek Çayyolu güzergahlarındakiyol inşaatları da tamamlanarak Eskişehir yolundaki yoğun trafiğe girilmeden Çankaya-Oran-Çayyolu arasında yapılacak seyahatler mesafe ve zaman açısından son derece avantajlı bir duruma gelmiştir.

Söz konusu yol dışında yine Merkez Birliğimizin ısrarlı girişimleri neticesinde Çayyolu-II Bölgemiz ve Alacaatlı köyü ile Uludağ Lokantası arasındaki mevcut yolun genişletilmesi ayrıca, Alacaatlı köyünün güney-doğusundan geçen 35 mt. genişliğindeki imar yolunun açılması ile ilgili çalışmaların Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2006 yılı programına dahil edilmesi sağlanmış ve bu program dahilinde yapımı tamamlanmıştır.

İÇMESUYU - YAĞMURSUYU - KANALİZASYON:
2004 yılında tamamlanan 5.5 km uzunluğundaki içmesuyu isale hattı ile kanalizasyon ve yağmursuyu deşarj hatlarının ASKİ tarafından kabul ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için koşul olarak öne sürülen terfi merkezi personeli için bir adet lojman yapımı, 900 mt uzunluğunda ilave yağmursuyu ve kanalizasyon kattı ve yukarıda açıklandığı üzere 12D 22 yolunun projesinde öngörülen nihai şekle dönüşmesi gibi işler o dönemdetümüyle bitirilmiştir. İçmesuyu ana besleme hattı, pompa istasyonu, terfi hattı ve lojman binası ile yağmursuyu ve kanalizasyon deşarj hatlarının kabul ve devir işlemleri zamanında tamamlanmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine devir işlemleri bitirilmiştir.

Çayyolu-II Uydukent Projesine hizmet verecek olan İçmesuyu-Kanal ve Yağmursuyu sistemleri 3 aşamalı olarak yapılmıştır;

1- Şehir şebekesi ile bağlantı hatları
2- Ada dışı (Adalararası) şebekeler
3- Ada içi şebekeler

Bilindiği gibi şehir şebekesi ile bağlantı hatları ve ada dışı şebekeler TÜRKKONUT tarafından, ada içi şebekeler ise ilgili kooperatifler tarafından yaptırılmıştır.

A- İÇMESUYU TESİSLERİ :
A.l Şehir Şebekesi ile Bağlantı Hatları :

Proje sahası ile en yakın şehir şebekesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 5 km'dir.

Bu nedenle şehir şebekesinden su almak üzere branşman noktası ile terfi merkezi arasındaki 5 km uzunluğunda ve 275 mm. çapında bir "iletim hattı", terfi merkezi ile mevcut depo arasındaki 2,5 km. uzunluğunda besleme hattı gibi tesislerin yapımı zorunlu olmuştur.

Bu tesisler ASKİ Genel Müdürlüğü ile Merkez Birliğimiz arasında imzalanmış bulunan 15.07.2004 tarihli protokol çerçevesinde Merkez Birliğimiz tarafından yaptırılmış ve sözkonusu tesislerin kabul işlemleri 18.08.2005 tarihi itibariyle ikmal edilerek hatlar, terfi merkezi binası, içindeki donanımlar ve lojman binası gibi tesisler ASKİ'ye devredilmiş bulunmaktadır.

A.2 Ada Dısı (Adalararası) İçmesuyu Şebekesi:

Proje kapsamında yer alan adalararası yollarda bugüne kadar yaklaşık 21 km. uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmiş olup, 24.10.2005 tarih ve 2005/1566 sayılı yazımız ile şebekeye ilişkin işletme projeleri ASKİ'ye yeniden sunularak projelerin onayı ve şebekenin kabul işlemlerinin ivedilikle tamamlanması talep edilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir kabul heyeti teşkil edilmiş olup, heyet proje ve arazi incelemesini tamamlamış ve kabul prosedürünü de sonuçlandırarak ASKİ sistemin bakım ve işletme yükümlülüğünü devralmış bulunmaktadır.

B- KANALİZASYON TESİSLERİ :
B.l Şehir Şebekesi ile Bağlantı Hatları (Deşari Hatları) :

Proje sahası ile en yakın şehir şebekesi arasında 4 km. mesafe vardır. Dolayısıyla şehir şebekesine bağlantı yapmak üzere 4.180 mt. Atık su deşarj hattı ve 482 mt. Yağmur suyu deşarj hattı yapımı gerekli olmuştur.

Bu deşarj hatları da ASKİ Genel Müdürlüğü ile Merkez Birliğimiz arasında imzalanmış bulunan 15.07.2004 tarihli protokol çerçevesinde Merkez Birliğimiz tarafından inşa edilmiş ve kabul işlemleri 2005 yılı Ağustos ayı sonlarında ikmal edilerek bu hatlar da ASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiş bulunmaktadır.

B.2 Ada Dışı (Adalararası) Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi:

Proje sahasında yer alan adalar arasındaki yollarda bugüne kadar yaklaşık olarak 20 km. Atık su hattı, 8.40 km. Yağmur suyu olmak üzere toplam 28.4 km. hat döşenmiştir. 24.10.2005 tarih ve 2005/1567 sayılı yazımız ile bu hatlara ait İşletme Projeleri ASKİ'ye yeniden sunularak projelerin onayı ve şebekelerin kabul işlemleri için ASKİ'ce oluşturulan kabul heyeti çalışmalarını tamamlamış olup, kabul ve devir tutanağı 07.12.2005 tarihinde taraflarca imzalanmış, sistem ASKİ'ye devredilmiştir.

ELEKTRİK:
Bölgede iskan edilen konut ve sosyal tesislerin nihai elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak olan Orta Gerilim (OG), Alçak Gerilim (AG) ve cadde ve sokak aydınlatmalarından ibaret elektrik şebekesi tamamlanmış ve yaklaşık 10yıldan bu yana bölgeye hizmet vermektedir.

En son teknolojiye kullanılarak imal edilmiş olan, 17 adet modüler hücreli monoblok trafo binaları, 695 adet tek konsollu, 85 adet çift konsollu galvaniz aydınlatma direkleri ve 130 adet dökme gövdeli çift gloplu dekoratif aydınlatma direkleri ile bunlara ait armatürler ile toplam uzunluğu, 75 km olan Siemens marka OG ve AG enerji kablolarından oluşan ve Merkez Birliğimiz tarafından tesis edilen elektrik şebekesinin bakım, onarım ve işletme sorumluluğunun BAŞKENT (EDAŞ)'a devir işlemleri devam etmekte olup gelinen son nokta trafo yerlerinin BAŞKENT (EDAŞ) 'tine tapuya dayalı olarak devri veya iz bedelle kiralanmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanmış, Devir Protokolü üzerindeki çalışmalar da sonlanmıştır.

TÜRKKONUT tarafından inşa edilmiş genel altyapı, sosyal altyapı ve çevre düzeni imkanlarından yararlanmak isteyen ve TÜRKKONUT'la hiçbir bağı olmayan kişi veya kurumlarca yapılacak konutların sözkonusu altyapılardan bedeli mukabili yararlanabilmesi için ilgili altyapı kuruluşları ile TÜRKKONUT arasında akit olunan Sözleşme veya Protokollerde "TÜRKKONUT muvafakatı alınmaksızın bu tür yapılara elektrik, doğalgaz ve içmesuyu gibi şebekelerden bağlantı yapılmaması" yönünde hükümlere yer verilerek, Merkez Birliğimize bağlı kooperatif ortaklarının katkılarıyla gerçekleşen sözkonusu altyapılardan yararlanacak kişi veya kuruluşların aynı düzeyde katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir.

DOĞALGAZ:
Hatırlanacağı üzere, Ankara IV. Bölge Doğalgaz Yaygınlaştırma Projesi kapsamında ana hatlarımız ile Uydukent Projesi kapsamındaki hatlarımızın bağlantıları yapılarak, 01.08.2004 tarihinden bu yana bölgede Doğalgaz kullanılmaya başlanılmıştır.

TELEKOM:
İmar planı içerisinde onaylı projesine göre bölgede iskan edilen konut ve sosyal tesislerin haberleşme ihtiyacını karşılayacak olan Telekom Santral Hizmet Binasının Merkez Birliğimizce yapımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiş ve Türk Telekom A.Ş.'ne önceki yıllarda devredilmiştir. Devir öncesinde adıgeçen Kuruluşça öne sürülen eksiklikler kapsamındaki otopark alanının aydınlatma sistemi, sürgülü bahçe kapısı ve çelik baca kılıfı gibi imalatlar 2005 yılı içinde tamamlanarak, tesis tümüyle ilgili Kurumun kullanımına terk edilmiştir.

Telekomünikasyon şebekesi; 30 km uzunluğunda boru + kanal altyapı imalatları ile 210 adet menhol imalatından ibaret olup, hizmet binası içinde kurulan santral kapasitesi 60.000 aboneye hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir.

İLKÖĞRETİM OKULU:
Çayyolu-II Uydukent Projesi bünyesinde Merkezi İş alanlarının yanı sıra, her türlü donanımı ile tamamlanarak Milli Eğitim Teşkilatına devredilen bir İlköğretim Okulumuz bulunmaktadır.

32 dersliği, 3000 kişilik amfisi, kütüphanesi, konferans salonu ve 800 kişilik kapalı spor salonu bulunan, laboratuvar, bilgisayar gibi çağdaş eğitim sisteminin getirdiği donanımlara sahip, ilköğretim okulumuz 2004-2005 ders yılından bu yana eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmektedir.

1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı ve 32 öğretmen bulunan okulumuzda 600'ü aşkın öğrenci eğitim hizmeti almaktadır.

CAMİ:
Çayyolu-II Projemiz içinde yer alan TÜRKKONUT Merkez Camii'miz,modernize edilmiş saray tipi Selçuklu mimarisi ile birlikte dış mekânları Osmanlı mimarisinden esinlenerek projelendirilmiştir.

Türkkonut Merkez Camii kaba inşaatımız tamamlandıktan sonra;
 1. Ana bina dış cephelerinin, çatısının ve minareIerinin dekoratif Ürgüp taşı ile kaplama işi
 2. Çevre düzeni ve peyzaj projesi kapsamındaki kazı, dolgu, istinat perdeleri ve ağaçlandırma işleri,
 3. Gasilhane, WC ve abdesthane ile iki adet İmam lojmanı ve üç adet şadırvan müştemilatı,
 4. İstinat perdelerinin görünen yüzeylerine Ürgüp taşı ile kaplama yapılması,
 5. Cenaze namazının kılınacağı mekan ile yürüme yolları, merdivenler, oturma platformları ve seyir teraslarının andezit taş kaplamaları yapılmıştır.


 6. Ayrıca, bina içindeki imalatlardan, mevcut yüklenici firma yükümlülüğündeki inşaat kalemleri ile kalorifer, havalandırma, elektrik ve sıhhi tesisat işlerinin yanı sıra;
  1. Güney cephe ve tavanda yapılacak Selçuklu tarzı süsleme ve bezeme işleri,
  2. Zeminin mermer kaplama işi,
  3. Kubbe ve pencere doğramalarındaki vitray işleri,
  4. Avizeler ve diğer aydınlatma armatürleri,
  5. Kolonların granit kaplanması ile ilgili işler,

  ayrı ayrı taşeronlara yaptırılmak üzere gerekli sözleşme ve iş programları düzenlenmiş, gerek ana bina ve müştemilatı ile ilgili imalatların, gerekse çevre düzeni ve peyzaj işleri tamamlanmıştır.

  Camii de 600 araçlık otopark bulunmaktadır ve aynı anda 8.000 kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahiptir.

  Camii, 23 Eylül 2006 tarihinde ramazan ayının ilk teravih namazı ile birlikte ibadete açılmıştır.

  PEYZAJ İŞLERİ:
  Geçmiş yıllarda yapılan ve yüzölçümleri toplamı 12.500 m² olan 4 adet parka ilave olarak 2005 yılında toplam 4000 m²'lik alana sahip 2 adet park yapımı gerçekleştirilmiş, daha önce tamamlanmış olan 13.000 m²'lik refüjler ile birlikte proje bünyesinde toplam 30.000 m²'lik park ve aktif yeşil alan düzenlenmiştir.

  Ayrıca, ağaçlandırılmış olan 18,3 hektar büyüklüğündeki arazi, mesire alanı olarak bölge halkının kullanıma açılmış, bu alanda 800 m²'lik otopark sahası düzenlenmiş, yaya kullanımı için ağaç kütüklerinden 100 mt. merdiven yapılmıştır, 10 adet kamelya montajı da bitirilmiştir.

  Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 2003 yılında devredilen TÜRKKONUT İlköğretim Okulu bahçesinde geniş kapsamlı bir çalışma yapılarak, boş alanlar da park ve bahçe olarak düzenlenmiştir.

  Yaklaşık 10 yıldan bu yana yol ağaçlarının bakımı ve budanması, park ve refüj alanlarında ilaçlama, gübreleme, çim bakımı, çiçek dikme, sulama vs. gibi işler de kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

  DİĞER ÇALIŞMALAR:
  İlköğretim Okulu Spor Salonu içinde voleybol ve basketbol gibi sportif aktiviteler için gerekli donanımlar tamamlanmış ve bölge sakinlerinin hizmetine sunulmuştur. Yine okuldaki eksikliklerden ses düzeni ve zil tertibatı tesis edilmiştir.

  2005 Yılı Programında yer alan iki adet kapalı otobüs durağından bir tanesi yaptırılarak uygun yere monte edilmiştir.

  Bölgedeki evsel katı atıkların Yenimahalle Belediyesi temizlik işleri ekiplerincedüzenli olarak toplatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuş, bu hizmetin aksatılmadan ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesini sağlamak üzere 150 adet çöp konteyneri satın alınarak 112 tanesi iskan durumundaki kooperatif yönetimlerine teslim edilmiştir.

  Kış aylarında karşılaşılan kar ve buzlanma sorununun çözümüne yönelik olmak üzere 1 adet yol bakım aracı alınmış olup, hizmete hazır halde bekletilmektedir.

  Bölgede ikamet etmekte olan ortaklarımızın şehir merkezine ulaşmalarını sağlamak üzere EGO Genel Müdürlüğü nezdinde yürütmüş olduğumuz başvurular sonucu, tarifeli otobüs seferleri ile düzenli bir şekilde ulaşım temin edilmiştir. Ayrıca, minibüs dolmuşların bölgemize hizmet etmesi sağlanmıştır.

  Yine, taksi durağı hizmetleri için de Şoförler Odası ile görüşmelerimiz sonucu bir de taksi durağı tesis edilmiştir.